56 de întreprinderi sociale active în județul Dâmbovița! - TV Online RipostaPeNet
56 de întreprinderi sociale active în județul Dâmbovița!

56 de întreprinderi sociale active în județul Dâmbovița!

TV Online Niciun comentariu

56 de întreprinderi sociale active în judeţul Dâmboviţa

Economia socială în accepțiunea Legii 219/2015 cu modificările și completările ulterioare, reprezintă
ansamblul activităţilor private cu caracter economic și social, servind interesul general, interesele unei
colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea incluziunii sociale și/sau
furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.
Scopul economiei sociale este creșterea ocupării persoanelor aparținând grupului vulnerabil (persoane sau
familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai), definit la  art.
6 lit. p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
Principiile economiei sociale sunt:
– prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului, solidaritate și
responsabilitate colectivă, convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau
interesele unei colectivități, control democratic al membrilor exercitat asupra activităților desfășurate,
 caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale,
personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice,
alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes
general ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor, proces decizional
transparent și responsabil în interesul colectivității pe care o deservește.
Economia socială are ca obiective:
– consolidarea coeziunii economice și sociale, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale.
Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal,
următoarele activități de interes general:

 • producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea
  comunității sau a membrilor acesteia;
 • promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru
  încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil;
 • dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
 • dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din
  grupul vulnerabil.
  Economia socială are rolul de a contribui la dezvoltarea comunităților locale,  crearea de locuri de
  muncă, dezvoltarea incluziunii și coeziunii sociale, tranziția către economia circulară și inovarea social,
   implicarea persoanelor din grupul vulnerabil în activități cu caracter social și/sau activități economice,
   accesul persoanelor din grupul vulnerabil la resursele și serviciile comunității.
  Autoritățile administrației publice centrale și locale sprijină activitățile de economie socială
  prin recunoașterea rolului întreprinderilor sociale prin acordarea atestatului de întreprindere socială, 
  recunoașterea rolului întreprinderilor sociale de inserție prin acordarea mărcii sociale, dezvoltarea
  mecanismelor de sprijinire a întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție, promovarea
  și susținerea dezvoltării resurselor umane din domeniul economiei sociale, participarea la activități de
  economie socială prin colaborare în diferite forme, potrivit legii precum și  înființarea de centre de
  informare și consiliere în domeniul economiei sociale.
  Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție, este gratuită și
  se realizează de către ANOFM, iar la nivel local prin AJOFM Dâmbovița.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin acordarea unui atestat de întreprindere socială și se
acordă la solicitarea persoanelor juridice, confom legii, pe baza actelor de înființare și funcționare cu
respectarea cumulativă a următoarelor criterii:
-acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității, alocă minimum 90% din
profitul/excedentul realizat scopului social și rezervei statutare, se obligă să transmită bunurile rămase
în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale, aplică principiul echității sociale față de
angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile.
În prezent, la nivelul județului Dâmbovița sunt active un numar de 56 de întreprinderi sociale.
Dintre acestea, una a solicitat și a obţinut marcă socială devenind şi întreprindere socială de inserţie.
În principal, domeniile de activitate ale acestora, vizează:
-comerț, vânzările on-line, informatica, confecții textile, reparații auto, prestări servicii către populație,
fabricarea pâinii, cofetărie – patiserie, activități din domeniul sportiv și învățământ.
Situația intreprinderilor sociale care au primit atestat/marcă se regăsește în Registrul Unic de Evidență a
Întreprinderilor Sociale publicat la adresa https://www.anofm.ro .
În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, AJOFM Dâmbovița, organizează diferite acțiuni în
vederea promovării importanței domeniului economiei sociale, a modificărilor aduse cadrului legal din
ultimul an, dar și a rolului compartimentelor de economie socială din cadrul instituției noastre.

Relații suplimentare se pot obține la sediul A.J.O.F.M. Dâmbovița din Str. Tudor Vladimirescu,
nr.34A,Târgoviște;
Persoană de contact Linica Panait – telefon -0732 100 381;
E-mail: linica.panait.db@anofm.gov.ro
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Categories
LIVE
Video recente
Video recente
Nouă activitate cu tinerii, la Centrul Social – Cultural al Parohiei Sf. Nifon din Târgoviște!
TV Online 21 mai 2024
Centrul Europe Târgoviște! Democrația nu așteaptă! Ia atitudine acum!, la Biblioteca Comunală Brănești!
TV Online 21 mai 2024
ITM Dâmbovița! 4 Elevi dâmbovițeni, pe podiumul Concursului Național Știu și Aplic!
TV Online 21 mai 2024
BeTube Recent Posts
BeTube Recent Posts
Nouă activitate cu tinerii, la Centrul Social – Cultural al Parohiei Sf. Nifon din Târgoviște!
TV Online 21 mai 2024
Centrul Europe Târgoviște! Democrația nu așteaptă! Ia atitudine acum!, la Biblioteca Comunală Brănești!
TV Online 21 mai 2024
ITM Dâmbovița! 4 Elevi dâmbovițeni, pe podiumul Concursului Național Știu și Aplic!
TV Online 21 mai 2024