Av. Ciprian Iacob, Președinte Casa de Asigurări a Avocaților Dâmbovița! Aprecieri asupra HCL Târgoviște privind aprobarea taxei de salubrizare! - TV Online RipostaPeNet
Av. Ciprian Iacob, Președinte Casa de Asigurări a Avocaților Dâmbovița! Aprecieri asupra HCL Târgoviște privind aprobarea taxei de salubrizare!

Av. Ciprian Iacob, Președinte Casa de Asigurări a Avocaților Dâmbovița! Aprecieri asupra HCL Târgoviște privind aprobarea taxei de salubrizare!

TV Online Niciun comentariu

Aprecieri asupra HCL Targoviste nr.142/22.12.2023 privind aprobarea taxei de salubrizare la nivelul Municipiului Târgoviște

În primul rând această hotărâre, dată în aplicarea Hotararii ADI Dambovita nr.415/26.10.2023, a fost dată cu încălcarea dispozițiilor art 7 alin 2 din Legea nr 52/2003 republicată privind transparența decizională în administrația publică.

În acest sens, având în vedere că a fost supusă dezbaterii publice la data de 21.11.2023 potrivit anuntului nr.38321/21.11.2023 publicat pe site-ul Primariei Târgoviște, proiectul de hotărâre mai sus menționat nu putea fi supus aprobarii CL Târgoviște mai devreme de 08.01.2024 (30 de zile LUCRATOARE de la data supunerii dezbaterii publice), el fiind aprobat contrar legii la data de 22.12.2023.

Art. 7 din L -52/2003 prevede în mod explicită că:

(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune pe site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administrației publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.

(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

În altă ordine de idei, această hotărâre a Consiliului Local Târgoviște ca și Hotararea ADI nr.415/2023 în baza careia a fost aprobată, sunt vadit nelegale fiind adoptate cu încălcarea Legii nr 101/2006 republicată privind desfășurarea serviciului de salubrizare a localităților, atat în litera cât și în spiritul acesteia.

Exemplificam doar cateva texte legale care sunt încălcate prin adoptarea celor doua hotărâri (cea a CL Tgv si cea a ADI Dâmbovița):

1. Art 3 litera “g” din Legea 101/2006 – f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

Se poate vorbi oare de o tarifare echitabilă prin instituirea unei taxe adoptate prin corelarea unei cantități de gunoi pentru utilizatorii noncasnici, cu numarul de salariați dupa regulile instituite în Anexa nr 3 a celor doua hotarari?

Analizand Anexa nr 3 , rezultă că o societate cu un salariat ar trebui să plateasca 50 lei /luna (echivalentul unei cantitati de 0.07 tone deseuri) iar o societate cu doi salariati în loc să plătească dublu cum ar fi normal și echitabil plătește de trei ori mai mult ( 150 lei/luna, echivalentul a 0,22 to deseuri/luna). Potrivit aceleiași anexe, două societăți cu cate un angajat plătesc împreună 100 lei iar o societate cu doi angajati plătește “echitabil” 150 lei !!!, adica cu 50 % mai mult decât plătesc cele doua societăți.

La fel de inechitabil este și că o societate care are doi angajați să plătească în mod egal cu o societate care are de 5 ori mai mulți angajați, așa cum se prevede în aceeași anexă nr 3 la HCL nr.142/22.12.2023 privind aprobarea taxei de salubrizare la nivelul Municipiului Târgoviște.

Sumele impuse la plata ar trebui să reflecte cantitățile EFECTIV COLECTATE de operatorul economic desemnat să colecteze și să neutralizeze aceste deșeuri și nu CANTITĂȚILE ESTIMATE a fi colectate de la aceștia (și după cum am arătat mai sus această estimare este inechitabilă)

Nu este clar specificat în Anexa nr.3 nici modalitatea cum a fost estimată cantitatea de deșeuri pe care o produce estimativ un salariat al agentului economic noncasnic.

2. Art 11 alin 5 litera “b” tarifele activității/activităților de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale și/sau tarifele distincte pentru gestionarea fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat, prevăzute în hotărârile de dare în administrare sau, după caz, în contractele de delegare a gestiunii, să fie fundamentate, obligatoriu, în lei/tonă și în lei/persoană/lună;

În Municipiul Targoviste, ca de altfel în tot judetul Dâmbovița , nici gunoiul menajer colectat de la populatie, instituit tot prin taxa (și nu prin tarif, adică prin contract cum ar fi normal) nu se calculeaza în lei/ persona ci in lei/gospodărie . O veritabilă inechitate câtă vreme într-o gospodarie pot locui chiar și doua familii cu până la 10 persoane și ei vor plăti aceeasi taxă de salubrizare de 32 lei pe luna pe care o plătește o gospodarie formata dintr-o familie cu doua persoane.

Hotararea ADI nr.419/09.11.2023 să “repare“ această nelegalitate, modificand Hotararea nr.390/21.11.2022 prin care se detaliaza modul de determinare a taxei de salubrizare /luna/gospodarie, explicând că a luat în calcul o medie a numarului de persoane care compun o gospodarie de 2,9 persoane /gospodarie. Au pornit de la suma pe gospodarie pentru a ne justifica calculul nivelul taxei /persoana si nu invers.

3. Articolul 35(1): În funcție de modalitatea de plată stabilită și de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;

b) taxe de salubrizare, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract;

2) Tarifele și taxele de salubrizare pentru utilizatori se calculează și se aprobă:

a) în lei/persoană/lună, în cazul utilizatorilor casnici, persoane fizice și asociații de proprietari/locatari;

b) în lei/tonă și în lei/mc, în cazul utilizatorilor noncasnici, persoane juridice, altele decât asociațiile de proprietari.

(3) Autoritățile administrației publice locale au obligația să implementeze instrumentul economic „plătește pentru cât arunci“ în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.

Ori din continutul Anexei nr 3 a celor doua hotarari contestate , rezulta in mod clar ca instrumentul economic “plateste pentru cat arunci “ nu numai ca nu este implementat ci este incalcat cata vreme cantitatea de gunoi pentru utilizatorii noncasnici este estimata ca fiind aceeasi pentru doi agenti economici din care unul are si de 5 sau 10 ori mai multi salariati.

Obligativitatea existentei unui contract încheiat între utilizatori (atât persoană fizică cât și juridica) și operatorul de salubrizare rezulta fără echivoc din dispozitiile art 33 din Legea nr 101/2006 unde la litera b se arată că

“persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai multe activități specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităților a căror contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorul licențiat pentru prestarea serviciului în unitatea administrativ-teritorială/sectoarele municipiului București respectivă/respective.”

Astfel regula ar trebui sa fie prestarea pe bază de tarif (contract) iar excepția ar trebui să fie prestarea serviciului în baza unei taxe de salubrizare, care ar trebui instituită doar pentru persoanele fizice și/sau juridice care refuza încheierea contractelor de prestări servicii de salubrizare.

O astfel de interpretare rezultă fără echivoc si din corelarea art 33 cu dispozitiile art 62 alin 1 litera “e” pct 3 si pct 5 din acelasi act normativ.

Articolul 62(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

a) prestarea de către operator a uneia dintre activitățile reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

b) atribuirea de către autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară a contractelor de delegare a gestiunii pentru activitățile de salubrizare a localităților prevăzute la art. 2 alin. (3), fără respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract;

c) încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activitățile de salubrizare a localităților prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator care nu deține licență;

d) nerespectarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului București, de către autoritățile executive ale sectoarelor municipiului București;

e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin.1

(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei neurmărirea de către primar a întocmirii proiectului de regulament și a caietului de sarcini propriu al serviciului.

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a obligației de a institui taxe de salubrizare pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare.

(4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere și/sau ardere a deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor etc.

(5) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licențiat în aria de delegare respectivă.(6) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 300 lei încălcarea dispozițiilor art. 33 alin. (6) lit. d).(7) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(6) care constituie contravenții în domeniul serviciilor de salubrizare

Un alt aspect pe care îl supunem atenției CL Targoviste este imposibilitatea deducerii TVA din sumele ce ar urma să fie achitate ca taxă de salubrizare de catre agentii economici noncasnici. Deși la fundamentarea prețului pe tona de deseuri, de 700 lei /tona, a fost luat în calcul si TVA dupa cum se arata în Anexa nr 3 (în dreapta sus) , agentii economici nu își pot deduce acest TVA pentru că neavând un contract cu opreratorul nu platesc serviciul în baza unei facturi care să conțină TVA deductibil. Cu alte cuvinte ei platesc un TVA deductibil pe care însă nu și-l pot deduce.

Dacă legea salubrizarii ar fi fost respectată și se încheiau contracte cu fiecare agent economic în parte pentru cantitățile efectiv colectate, acestia ar fi beneficiat de drept de deducere a TVA.

(av. Ciprian Iacob – Președinte Casa de Asigurări a Avocaților Dâmbovița)

Categories
LIVE